Eki 23 2008

Karekod Barkod

Published by admin at 18:10 under Kategorilenmemi?

?LAÇ TAK?P S?STEM? 
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eczane ve Ecza Depolar? ?le ?lgili Konular
?TS’ye entegre olmak zorunlu mudur?
  Cevap: ?laçlarda Karekod uygulamas? 1 Ekim 2009 tarihinde zorunlu hale geliyor. Bu tarihten sonra eczaneler, karekodlu ürünleri ancak ?TS’ye bildirerek satabilecekler. 
?TS Mal fazlas?n? kald?r?yor mu? 
  Cevap: Mal fazlas? için ?TS bir engel yada s?n?rlama getirmemektedir Mal fazlas? konusunda herhangi bir kanuni s?n?rlama bulunmad??? ve Bakanl???m?z?n da hiçbir zaman mal fazlas?n? kald?rmak üzere bir çal??mas? bulunmad??? herkesin malumudur. ?TS öncelikle ürünlerin izlenebilirli?ini sa?lamak üzere tasarlanm??t?r, ticareti s?n?rland?rmak gibi bir amaç ta??mamaktad?r.
  Ancak mal fazlas? olarak tan?mlanan bütün ürünler ?TS kapsam?nda bildirime tabidir. ?TS taraf?ndan bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir ?ekilde piyasada sat?lamayacakt?r.
?TS eczaneler aras? takas? kald?r?yor mu? 
  Cevap: Sistem takas? kald?rmamaktad?r. Eczaneler aras? mal takas?, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu ??letme K?lavuzu ile düzenlenmi?tir. K?lavuzdaki ifade: “ Eczaneler, hastan?n ilaca eri?iminin sa?lanmas? için, ba?ka eczanelerle takas ?eklinde ilaç al??-veri?i yapabilirler.”
  Burada en çok gündeme gelen durum bir takas i?lemi de?il, ayn? cins ürünlerin emanet al?nmas?d?r. Bu tür emanetler bir eczaneden di?erine verilirken sisteme (?TS) bildirilmek zorundad?r.
  Farkl? ürünlerin de?i?tirilmesi söz konusu ise bu bir takast?r ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka kar??l?kl? olarak yap?lmal?d?r.
  Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali de?erleri ile ilgili de?ildir, bu sebeple bu ürünlerin de?erleri sistemde yer almayacakt?r.
Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nas?l sat?lacak?
  Cevap: Eczane ve Ecza Depolar?nda bulunan kupürlü ürünler hiçbir ?ekilde bo?a gitmeyecek ve sistem sebebiyle imha edilmeyecektir.
Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulundu?u reçeteler nas?l i?lem görecektir?
  Cevap: SGK ve di?er geri ödeme kurumlar?n?n provizyon sistemleri bu iki tür ürünü birlikte i?lemek üzere de?i?mi?tir. Eczane yaz?l?mlar?nda karekodu olan ürünlerin karekodlar? okutulacak, kupürlü ürünlerin de kupürleri kesilerek eskisi gibi reçete arkas?na yap??t?r?lacakt?r.
Eczane yaz?l?mlar? almak gerekli mi?
  Cevap: Eczanelerde bulunan serbest yaz?l?mlar eczanelerin sat??lar?n? yönetti?i gibi, sipari?, stok, muhasebe gibi birçok i?ini görmektedir. Eczanelerde bu tür bir yaz?l?m?n olmas? eczanenin yönetimi için son derece önemli görülmekte ve TEB taraf?ndan da eczanelere bu tür bir yaz?l?m?n ula?mas? için ça??ma yap?lmaktad?r. ?ster TEB taraf?ndan sa?lanan, ister serbestçe sat?lan di?er yaz?l?mlarla çal???ls?n, bu yaz?l?mlar SGK, ?TS ve di?er payda?lara dair i?lemleri ayn? paket içinde yürütmektedirler. Bütün taraflar?n ayn? standartlar kullanarak eczanelerde i?lemlerin kolayl?kla yap?lmas?n? sa?lamalar? için de çal??malar yap?lmaktad?r. ?TS’ye bildirim yapmak için yine bu tür bir yaz?l?m gereklidir, ?TS i?lemlerin elle yap?labildi?i bir ortam de?ildir. 
Eczane yaz?l?mlar? bütün i?i yap?yor mu?
  Cevap: Serbest eczane yaz?l?mlar? henüz geri ödeme kurumlar? ile ilgili i?lerin bir bölümünü yapamamaktad?rlar çünkü SGK ve di?er geri ödeme kurumlar?n?n sistemleri buna uygun de?ildir. ?leride böyle olmas? için çal??malar yapt?klar? bilinmektedir. Ancak, bu bir engel te?kil etmemektedir. Serbest eczane yaz?l?mlar? i?leri kolayla?t?rmak için yaz?lm??lard?r ve eczanelerin taleplerine göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yap?lan testlere eczane yaz?l?mlar?ndan baz?lar?n?n çok h?zl? hareket etmekte oldu?u ve tek ekranda çal???yormu? hissi verdi?i görülmü?tür. Bu yaz?l?mlar?n ?TS ile testlerinde ba?ar? görülmü? ve piyasaya ç?kmaya haz?r olan firmalar?n isimlerinin bu web sitesinde yay?mlanmas? uygun görülmü?tür. 
Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçlar? veremeyecek miyiz?
  Cevap: Eczanelerde bazen eksik ilaçlar?n oldu?u görülmektedir. Eczaneler eskiden oldu?u gibi ellerinde olan ilaçlar? hastaya verip sonradan eksikleri tamamlayabilirler. Verilen ilaçlar serbest eczane yaz?l?m?na kaydedildikten sonra ilaçlar?n hastaya verilmesinde bir engel yoktur, eksik ilaçlar geldikten sonra bunlar da ayn? reçete kayd?na eklenerek sat?? tamamlan?r ve sat???n ilk k?sm? ?TS’ye bildirilmi?se, reçete tamamland?ktan sonra reçetenin tümü tekrar bildirilerek i?lem tamamlan?r. Reçetenin tümü tamamland?ktan sonra ?TS’nin verdi?i onaylarla SGK’da reçete kesinle?tirme i?lemi yap?labilir. Görüldü?ü gibi eksik ilaç oldu?u takdirde bir engel ç?kmamaktad?r.
Ecza Depolar?n?n servis say?lar? dü?ecek midir?
  Cevap: Ecza depolar?n?n servis say?lar? eczaneler ve ecza depolar? aras?nda bir konudur, Bakanl???m?zca bu tür konularda s?n?rlama getirilmesi beklenmemelidir. Ancak “karekodlu ürünlerin sisteme kayd? gerekir” gibi bir dü?ünce ile servis say?lar? s?n?rlanmak isteniyorsa bu durum ecza depolar?n?n konusudur, sadece eczaneler buna müdahil olabilirler. Sistemin ecza depolar?nda ba?lang?çta bir miktar yava?lama getirebilece?i bilinmektedir ancak tüm ürünlerin karekodlu hale dönmesi sonras?nda bu yava?latma etkisi azalacak hatta tersine dönecektir.
SGK’n?n karekod geçi?inden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyece?i söyleniyor?
  Cevap: Bu sorunun cevab? SGK taraf?ndan verilmesi gereklidir. Ama karekodlu ürünlerin denetimi ?TS taraf?ndan yap?lm?? olaca?? için gözle kontrolün kupürlü ürünler için yo?unla?aca?? ancak denetimin genel olarak reçetelerin ödenmesi konusundaki di?er parametrelere kayaca?? dü?ünülmektedir. Do?ru çal??an bir eczac? için bu durumun bir sorun olu?turmayaca??n? dü?ünmekteyiz. Sistem do?ru çal??anlar? korumak üzere yap?land?r?lm??t?r ve sonuna kadar do?ru insanlar?n haklar?n? savunacakt?r.
Reçete Kesinle?tirme nedir?
  Cevap: SGK ile ilgili olan bu kavram, Reçetedeki karekodlu ilaçlar?n ?TS’ye bildirildikten sonra SGK sistemine aktar?lmas? için bilgi vermek anlam?na gelmektedir, yaz?l?mlarla ula??labilen bir web servisinden yap?lmaktad?r. Kesinle?tirmesi yap?lan reçetenin bilgileri kesinle?tirme yap?l?r yap?lmaz SGK taraf?ndan ?TS’den istenir ve gelen bilgilere göre reçete ödemeye al?n?r. Kesinle?tirme, reçetenin tamamlanmas?n?n ard?ndan ve dönem kesinle?tirme sonuna kadar bir zaman içinde mutlaka yap?lmal?d?r. 
?laç Takip Sistemi
Dünya, sahte ilaç ve küpüre dur demek için Türkiye’de Sa?l?k Bakanl???’n?n att??? büyük ad?m? izliyor. Dünyada ilk kez uygulanacak olan karekod uygulamas? ile ilgili ABD ve Avrupa’daki birçok ülke bile 2012?yi beklerken, Türkiye’de 01.01.2009 tarihinden itibaren ürünler üzerine “Karekod” ve ta??ma ambalajlar? üzerine Karekod konulmas? zorunlulu?u getirilmi?tir

Karekod Barkod

Karekod barkod / ilaç takip sistemi

Karekod Nedir ?

Kare kod en basit anlam?yla orjinal ad? Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe isimdir. “Kare kod” (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden olu?an) barkodlardan farkl? olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden olu?an matris yap?daki bir barkod türüdür.

Kare kod tipi barkodlar?n avantaj? nedir ?

Karekod tipi barkodlar?n avantaj? klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örne?in karekod (Datamatrix) olarak adland?r?lan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.

Kare kod tipi barkodlar hangi okuyucular ile okutulacakt?r ?

Karekod tipi barkodlar farkl? uygulama alanlar?nda farkl? ihtiyaçlara geni? bir ürün yelpazesi ile cevap verebilen karekodbarkod.net sitemizden sat?n alabilirsiniz..

** 2 ?ubat 2008 tarihli ve 26775 say?l? resmi gazete’de yay?mlanan ” BE?ER? TIBBI ÜRÜNLER AMBALAJ VE ET?KETLEME YÖNETMEL??? DE????KL?K YAPILMASINA DA?R YÖNETMEL?K” in Geçici 2 nci maddesine göre 1.1.2009 tarihinden itibaren ilaç ambalajlar?nda karekod bulundurma mecburiyeti olacakt?r.

?laç ve Eczacilik Genel Müdürlügü tarafindan olusturulan ?laç Takip Sistemi uygulamasinda, yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklamasi ve veri kurtarma imkani bulunmasi sebebi ile ilaçlarda tanimlayici olarak iki boyutlu bir barkod türü olan Data Matrix seçilmistir. Kurum tarafindan yapilan açiklamaya göre, “Karekod” olarak adlandirilan bu barkodlar, Ambalaj ve Etiket Yönetmeligi’nde gereken degisiklikler yapilarak uygulanacaktir.

 

Ayr?nt?lar ?çin www.karekodbarkod.net adresini ziyaret edebilirsiniz..

Comments are closed at this time.