?TS SÜREÇLER? HAKKINDA HASTANELERE B?LG?LER

 ?TS SÜREÇLER? HAKKINDA HASTANELERE B?LG?LER2.2.2008 tarihinde yürürlü?e giren Be?eri T?bbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeli?i de?i?ikli?ine ve yay?mlanm?? olan ilgili k?lavuzlara göre, Hastanelerin ?laç Takip Sistemi’ne uyumu için a?a??daki bilgilere göre çal??malar? gerekmektedir:

1. Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) edinmek,

2. Halen var olan yaz?l?mlar?n?n eczane bölümünde karekod uyumunu sa?lamak. Hastanenin bir yaz?l?m? yoksa, bir yaz?l?m (HBYS) edinmesi tavsiye edilir. ?laçlarla ilgili ?TS sistemine bildirim yapmak için bir yaz?l?m olmas? gerekli görülmektedir. Hastane yaz?l?mlar?nda ?TS uyumu için “Tam uyum” istenmelidir. ?leride ç?kabilecek de?i?ikliklerin de yap?lmas?na göre bir al?m usulü takip edilmelidir.

3. Hastane eczaneleri de kullan?c? ve ?ifre almas? için il Sa?l?k Müdürlükleri Eczac?l?k ?ubelerine bilgilerini güncellemeleri yapmalar? gerekmektedir. Özellikle kurumsal bir e-mail adresi sistemde bulunmal?d?r.

Eczanelere ve hastanelere karekodlu ürünlerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ula?mas? beklenmektedir. Karekodlu ürünlerin yukar?daki de?i?iklikler yap?ld??? halde sat?labilece?ini, aksi halde s?k?nt? ya?anabilece?ini dü?ünmekteyiz.

Hastane ürünlerine “?hale ürünüdür, sat?lamaz” ibareleri art?k konulmayacakt?r.

Hastanelere teslim edilen ürünler ?TS’ye sat?c? taraf?ndan bildirilecektir. Hastane eczanesi teslimat? sisteme yap?lan bildirim üzerinden yapacakt?r. Bildirime ait bilgiler ilgili evrakta bulunmal?d?r. Bu bak?mdan, kamu hastanelerinin al?mlar? için açt?klar? ihalelerde sat?c?n?n sat?? bildirimlerini yapmas? teslimat için bir ?art olarak yaz?lacakt?r.

Özel hastanelerde normal al?m prosedürü uygulanabilir, ancak yine de sat?c? sat?? bildiriminde bulunur. Sat?c?n?n sat?? bildirimi yapmad??? durumlarda hastane eczanelerdeki gibi, sisteme “al?m onay bildirimi” yapar.

Hastane eczanesinde tüketilen ürünler, ?TS’ye “Sarf Bildirimi” ?eklinde bildirilir.

E?er ürünler bir sebepten iade edilmi?se, iade edilen ürünler hastane taraf?ndan sisteme “Al?m ?adesi” olarak bildirilir.

?mha edilen ürünler, yine sisteme deaktivasyon olarak bildirilir.

?laç Takip Sistemi’ne yaz?l?mlar?n eri?mesini sa?lamak üzere her hastane eczanesine bir kullan?c? ad? ve bir GLN numaras? sistemce tahsis edilecektir.

Hastanelerin tan?mlanmas? için GLN kullan?lacakt?r. GLN kamu ve kamuya ait üniversite hastaneleri için sistem taraf?ndan sa?lanacak, bunun d???nda kalan tüm hastaneler (özel, vak?f vb.hastaneleri) GS1 Türkiye’ye üye olarak bir GLN numaras? temin edeceklerdir. GS1 Türkiye web sitesi: http://gs1.tobb.org.tr/